John Muir Trail - The Trailhead

189 Dollar lake

189.Dollar.lake